Jhye Baddeley-Kelly

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 13 2021: 48 Round 3 2022: 28 Round 4 2022: 50 Round 5 2022: 104 Round 6 2022: 87 Round 7 2022: 56 Round 9 2022: 44 Round 10 2022: 65 Round 11 2022: 55 Round 13 2022: 62 Round 14 2022: 38 Round 15 2022: 71 Round 16 2022: 74 Round 17 2022: 45 Round 19 2022: 39 Round 20 2022: 79 Round 4 2023: 25 Round 5 2023: 46 Round 6 2023: 58 Round 8 2023: 43 Round 9 2023: 47 Round 11 2023: 34 Round 13 2023: 28