Jhye Baddeley-Kelly

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 2021 2022 Round 13 2021: 48 Round 3 2022: 28 Round 4 2022: 50 Round 5 2022: 104 Round 6 2022: 87 Round 7 2022: 56 Round 9 2022: 44 Round 10 2022: 65 Round 11 2022: 55 Round 13 2022: 62 Round 14 2022: 38 Round 15 2022: 71 Round 16 2022: 74 Round 17 2022: 45 Round 19 2022: 39 Round 20 2022: 79