Kai Windsor

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 18 2022: 51 Round 20 2022: 38