Oleg Markov

Fantasy points 2022 2023 2024 Round 1 2022: 76 Round 3 2022: 62 Round 7 2022: 53 Round 18 2022: 74 Round 21 2022: 28 Round 22 2022: 114 Round 23 2022: 37 Round 2 2023: 106 Round 2 2024: 42 Round 3 2024: 76 Round 4 2024: 105 Round 5 2024: 59