Thomas Feely

Fantasy points 2022 2023 Round 1 2022: 53 Round 2 2022: 50 Round 3 2022: 55 Round 4 2022: 55 Round 6 2022: 80 Round 7 2022: 43 Round 10 2022: 54 Round 11 2022: 53 Round 13 2022: 60 Round 14 2022: 59 Round 15 2022: 29 Round 21 2022: 5 Round 1 2023: 62 Round 2 2023: 49 Round 3 2023: 78 Round 4 2023: 71 Round 6 2023: 38 Round 8 2023: 45 Round 10 2023: 48 Round 11 2023: 60 Round 13 2023: 25 Round 14 2023: 50 Round 15 2023: 54 Round 17 2023: 60 Round 18 2023: 53 Round 19 2023: 91