Thomas Silvestro

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 120 Round 3 2021: 119 Round 4 2021: 81 Round 5 2021: 58 Round 6 2021: 50 Round 10 2021: 66 Round 11 2021: 93 Round 12 2021: 45 Round 13 2021: 25 Round 16 2021: 63 Round 2 2022: 81 Round 3 2022: 47 Round 4 2022: 66 Round 5 2022: 46 Round 6 2022: 51 Round 7 2022: 72 Round 9 2022: 39 Round 10 2022: 52 Round 11 2022: 97 Round 14 2022: 79 Round 15 2022: 60 Round 16 2022: 45 Round 17 2022: 64 Round 19 2022: 72 Round 20 2022: 62 Round 21 2022: 27 Round 22 2022: 58