Gold Coast Suns
7.19 61

Round 3
Carrara Stadium
10/04/2022 12:35

Carlton
17.11 113

-40 -20 0 20 40 Q1 1m10s RUSHED BEHIND CAR GCS 0.0 v CAR 0.1 Q1 1m58s BEHIND GCS GCS 0.1 v CAR 0.1 Q1 3m41s GOAL CAR GCS 0.1 v CAR 1.1 Q1 6m9s BEHIND GCS GCS 0.2 v CAR 1.1 Q1 6m37s RUSHED BEHIND GCS GCS 0.3 v CAR 1.1 Q1 9m49s BEHIND GCS GCS 0.4 v CAR 1.1 Q1 10m22s GOAL GCS GCS 1.4 v CAR 1.1 Q1 15m46s GOAL GCS GCS 2.4 v CAR 1.1 Q1 21m2s BEHIND GCS GCS 2.5 v CAR 1.1 Q1 21m35s BEHIND GCS GCS 2.6 v CAR 1.1 Q1 24m6s GOAL CAR GCS 2.6 v CAR 2.1 Q2 0m42s GOAL CAR GCS 2.6 v CAR 3.1 Q2 1m55s BEHIND CAR GCS 2.6 v CAR 3.2 Q2 5m33s BEHIND GCS GCS 2.7 v CAR 3.2 Q2 6m24s BEHIND GCS GCS 2.8 v CAR 3.2 Q2 8m20s BEHIND GCS GCS 2.9 v CAR 3.2 Q2 10m0s BEHIND CAR GCS 2.9 v CAR 3.3 Q2 12m34s BEHIND GCS GCS 2.10 v CAR 3.3 Q2 13m24s GOAL CAR GCS 2.10 v CAR 4.3 Q2 14m40s GOAL CAR GCS 2.10 v CAR 5.3 Q2 16m49s GOAL CAR GCS 2.10 v CAR 6.3 Q2 18m48s GOAL CAR GCS 2.10 v CAR 7.3 Q2 23m11s GOAL GCS GCS 3.10 v CAR 7.3 Q2 26m56s GOAL CAR GCS 3.10 v CAR 8.3 Q2 31m37s BEHIND CAR GCS 3.10 v CAR 8.4 Q3 1m17s GOAL GCS GCS 4.10 v CAR 8.4 Q3 4m51s BEHIND CAR GCS 4.10 v CAR 8.5 Q3 6m56s GOAL CAR GCS 4.10 v CAR 9.5 Q3 8m56s BEHIND GCS GCS 4.11 v CAR 9.5 Q3 10m26s GOAL CAR GCS 4.11 v CAR 10.5 Q3 14m48s BEHIND CAR GCS 4.11 v CAR 10.6 Q3 15m32s GOAL CAR GCS 4.11 v CAR 11.6 Q3 18m34s RUSHED BEHIND GCS GCS 4.12 v CAR 11.6 Q3 19m38s BEHIND GCS GCS 4.13 v CAR 11.6 Q3 23m19s GOAL GCS GCS 5.13 v CAR 11.6 Q3 25m34s GOAL CAR GCS 5.13 v CAR 12.6 Q3 27m1s BEHIND GCS GCS 5.14 v CAR 12.6 Q3 27m51s GOAL GCS GCS 6.14 v CAR 12.6 Q3 29m9s BEHIND GCS GCS 6.15 v CAR 12.6 Q3 31m11s GOAL GCS GCS 7.15 v CAR 12.6 Q3 32m36s BEHIND GCS GCS 7.16 v CAR 12.6 Q4 0m35s RUSHED BEHIND CAR GCS 7.16 v CAR 12.7 Q4 4m26s GOAL CAR GCS 7.16 v CAR 13.7 Q4 6m20s BEHIND CAR GCS 7.16 v CAR 13.8 Q4 7m7s RUSHED BEHIND GCS GCS 7.17 v CAR 13.8 Q4 8m57s GOAL CAR GCS 7.17 v CAR 14.8 Q4 17m40s BEHIND GCS GCS 7.18 v CAR 14.8 Q4 18m29s GOAL CAR GCS 7.18 v CAR 15.8 Q4 19m43s BEHIND CAR GCS 7.18 v CAR 15.9 Q4 23m36s BEHIND GCS GCS 7.19 v CAR 15.9 Q4 25m15s GOAL CAR GCS 7.19 v CAR 16.9 Q4 26m59s RUSHED BEHIND CAR GCS 7.19 v CAR 16.10 Q4 27m42s BEHIND CAR GCS 7.19 v CAR 16.11 Q4 28m44s GOAL CAR GCS 7.19 v CAR 17.11