Round 10
Frankston Park
29/05/2022 14:05

Casey Demons
10.6 66

-20 0 20 Q1 5m3s GOAL FRN FRN 1.0 v CSY 0.0 Q1 10m23s GOAL CSY FRN 1.0 v CSY 1.0 Q1 12m25s GOAL FRN FRN 2.0 v CSY 1.0 Q1 16m33s BEHIND CSY FRN 2.0 v CSY 1.1 Q1 24m3s GOAL CSY FRN 2.0 v CSY 2.1 Q1 26m11s RUSHED BEHIND FRN FRN 2.1 v CSY 2.1 Q2 0m59s RUSHED BEHIND CSY FRN 2.1 v CSY 2.2 Q2 1m55s RUSHED BEHIND CSY FRN 2.1 v CSY 2.3 Q2 3m10s GOAL CSY FRN 2.1 v CSY 3.3 Q2 6m7s GOAL CSY FRN 2.1 v CSY 4.3 Q2 8m4s BEHIND CSY FRN 2.1 v CSY 4.4 Q2 9m43s GOAL CSY FRN 2.1 v CSY 5.4 Q2 11m7s BEHIND FRN FRN 2.2 v CSY 5.4 Q2 12m12s GOAL CSY FRN 2.2 v CSY 6.4 Q2 22m9s GOAL CSY FRN 2.2 v CSY 7.4 Q2 24m49s GOAL CSY FRN 2.2 v CSY 8.4 Q2 26m57s GOAL FRN FRN 3.2 v CSY 8.4 Q2 32m13s BEHIND FRN FRN 3.3 v CSY 8.4 Q3 2m18s BEHIND CSY FRN 3.3 v CSY 8.5 Q3 4m40s BEHIND FRN FRN 3.4 v CSY 8.5 Q3 6m41s GOAL FRN FRN 4.4 v CSY 8.5 Q3 16m2s BEHIND FRN FRN 4.5 v CSY 8.5 Q3 17m32s BEHIND FRN FRN 4.6 v CSY 8.5 Q3 23m45s RUSHED BEHIND CSY FRN 4.6 v CSY 8.6 Q3 25m17s BEHIND FRN FRN 4.7 v CSY 8.6 Q4 2m57s GOAL FRN FRN 5.7 v CSY 8.6 Q4 5m11s GOAL CSY FRN 5.7 v CSY 9.6 Q4 7m27s RUSHED BEHIND FRN FRN 5.8 v CSY 9.6 Q4 11m5s BEHIND FRN FRN 5.9 v CSY 9.6 Q4 12m18s BEHIND FRN FRN 5.10 v CSY 9.6 Q4 13m48s RUSHED BEHIND FRN FRN 5.11 v CSY 9.6 Q4 18m22s GOAL FRN FRN 6.11 v CSY 9.6 Q4 20m22s RUSHED BEHIND FRN FRN 6.12 v CSY 9.6 Q4 21m20s GOAL CSY FRN 6.12 v CSY 10.6