Ryley Stoddart

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 80 Round 2 2021: 76 Round 3 2021: 70 Round 4 2021: 57 Round 10 2021: 22 Round 11 2021: 72 Round 12 2021: 73 Round 16 2021: 51 Round 1 2022: 71 Round 2 2022: 77 Round 3 2022: 54 Round 5 2022: 91 Round 6 2022: 69 Round 7 2022: 75 Round 8 2022: 62 Round 10 2022: 111 Round 11 2022: 62 Round 12 2022: 106 Round 14 2022: 125 Round 16 2022: 52 Round 18 2022: 66 Round 2 2023: 77 Round 3 2023: 119 Round 4 2023: 106 Round 5 2023: 129 Round 7 2023: 93 Round 8 2023: 81 Round 9 2023: 99 Round 11 2023: 87 Round 12 2023: 120 Round 15 2023: 95 Round 16 2023: 70 Round 17 2023: 94 Round 18 2023: 90 Round 19 2023: 80