Ben Paton

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 2022 Round 16 2022: 98