Cameron Fleeton

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 24 Round 3 2021: 23 Round 5 2021: 45 Round 6 2021: 48 Round 10 2021: 40 Round 12 2021: 61 Round 15 2021: 19 Round 1 2022: 84 Round 2 2022: 59 Round 3 2022: 76 Round 4 2022: 45 Round 5 2022: 42 Round 6 2022: 51 Round 8 2022: 29 Round 9 2022: 62 Round 10 2022: 59 Round 12 2022: 51 Round 13 2022: 65 Round 15 2022: 34 Round 16 2022: 40 Round 17 2022: 40 Round 18 2022: 79 Round 19 2022: 32 Round 20 2022: 55 Round 22 2022: 11 Round 1 2023: 66 Round 2 2023: 103 Round 3 2023: 99 Round 5 2023: 86 Round 6 2023: 103 Round 7 2023: 106 Round 11 2023: 110 Round 13 2023: 78 Round 15 2023: 88 Round 16 2023: 73 Round 17 2023: 118 Round 18 2023: 67 Round 20 2023: 96 Round 21 2023: 79 Round 22 2023: 71