Cameron Fleeton

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 1 2021: 24 Round 3 2021: 23 Round 5 2021: 45 Round 6 2021: 48 Round 10 2021: 40 Round 12 2021: 61 Round 15 2021: 19 Round 1 2022: 84 Round 2 2022: 59 Round 3 2022: 76 Round 4 2022: 45 Round 5 2022: 42 Round 6 2022: 51 Round 8 2022: 29 Round 9 2022: 62 Round 10 2022: 59 Round 12 2022: 51 Round 13 2022: 65 Round 15 2022: 34 Round 16 2022: 40 Round 17 2022: 40 Round 18 2022: 79 Round 19 2022: 32 Round 20 2022: 55 Round 22 2022: 11