Fionn O'Hara

Fantasy points 2022 2023 Round 8 2022: 29 Round 10 2022: 43 Round 11 2022: 19 Round 12 2022: 12 Round 14 2022: 38 Round 15 2022: 32 Round 16 2022: 26 Round 17 2022: 6 Round 18 2022: 26 Round 20 2022: 12 Round 3 2023: 61 Round 4 2023: 36 Round 7 2023: 26 Round 9 2023: 26 Round 10 2023: 60 Round 11 2023: 33 Round 12 2023: 35 Round 14 2023: 5