Fionn O'Hara

Fantasy points 0 20 40 2022 Round 8 2022: 29 Round 10 2022: 43 Round 11 2022: 19 Round 12 2022: 12 Round 14 2022: 38 Round 15 2022: 32 Round 16 2022: 26 Round 17 2022: 6 Round 18 2022: 26 Round 20 2022: 12