Jack Bytel

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 13 2021: 121 Round 16 2021: 126 Round 2 2022: 92 Round 3 2022: 82 Round 4 2022: 107 Round 5 2022: 84 Round 6 2022: 56 Round 7 2022: 75 Round 9 2022: 98 Round 17 2022: 86 Round 18 2022: 91 Round 20 2022: 111 Round 21 2022: 114 Round 22 2022: 139 Round 2 2023: 126 Round 5 2023: 122 Round 9 2023: 106 Round 10 2023: 22