Jack Bytel

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 2021 2022 Round 13 2021: 121 Round 16 2021: 126 Round 2 2022: 92 Round 3 2022: 82 Round 4 2022: 107 Round 5 2022: 84 Round 6 2022: 56 Round 7 2022: 75 Round 9 2022: 98