Jacob Heron

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 69 Round 2 2021: 38 Round 3 2021: 62 Round 4 2021: 110 Round 5 2021: 64 Round 6 2021: 45 Round 10 2021: 75 Round 11 2021: 86 Round 12 2021: 50 Round 16 2021: 48 Round 1 2022: 53 Round 2 2022: 85 Round 3 2022: 53 Round 4 2022: 43 Round 5 2022: 42 Round 7 2022: 46 Round 8 2022: 34 Round 9 2022: 48 Round 10 2022: 62 Round 12 2022: 46 Round 13 2022: 70 Round 14 2022: 74 Round 16 2022: 37 Round 17 2022: 44 Round 18 2022: 63 Round 19 2022: 38 Round 21 2022: 32 Round 22 2022: 62 Round 23 2022: 94 Week 3 2022: 43 Grand Final 2022: 69 Round 1 2023: 91 Round 2 2023: 60 Round 3 2023: 71 Round 4 2023: 66 Round 5 2023: 28 Round 6 2023: 89 Round 7 2023: 41 Round 8 2023: 60 Round 9 2023: 38 Round 11 2023: 63 Round 12 2023: 29 Round 16 2023: 80 Round 17 2023: 109 Round 19 2023: 60 Round 20 2023: 129 Round 22 2023: 66