Thomas Gribble

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 140 2021 Round 1 2021: 121 Round 2 2021: 88 Round 3 2021: 123 Round 4 2021: 113 Round 6 2021: 126 Round 10 2021: 107 Round 11 2021: 59 Round 13 2021: 70 Round 16 2021: 146