Round 3
Marvel Stadium
29/04/2021 18:10

Casey Demons
19.17 131

-60 -40 -20 0 20 40 60 Q1 4m14s BEHIND North Melbourne VFL North Melbourne VFL 0.1 v CSY 0.0 Q1 5m25s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.1 v CSY 0.1 Q1 6m47s BEHIND North Melbourne VFL North Melbourne VFL 0.2 v CSY 0.1 Q1 10m46s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 1.1 Q1 12m11s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 1.2 Q1 14m43s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 2.2 Q1 17m43s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 3.2 Q1 18m55s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 4.2 Q1 22m47s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 4.3 Q1 23m27s RUSHED BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 4.4 Q1 25m12s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 4.5 Q1 27m30s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 4.6 Q2 0m21s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 5.6 Q2 2m5s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 5.7 Q2 6m9s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 6.7 Q2 12m6s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 6.8 Q2 14m36s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.2 v CSY 7.8 Q2 16m21s BEHIND North Melbourne VFL North Melbourne VFL 0.3 v CSY 7.8 Q2 26m10s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.3 v CSY 8.8 Q2 28m49s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.3 v CSY 8.9 Q3 0m58s BEHIND North Melbourne VFL North Melbourne VFL 0.4 v CSY 8.9 Q3 2m20s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.4 v CSY 8.10 Q3 3m30s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.4 v CSY 9.10 Q3 5m27s BEHIND CSY North Melbourne VFL 0.4 v CSY 9.11 Q3 10m8s GOAL CSY North Melbourne VFL 0.4 v CSY 10.11 Q3 12m40s GOAL North Melbourne VFL North Melbourne VFL 1.4 v CSY 10.11 Q3 19m56s BEHIND CSY North Melbourne VFL 1.4 v CSY 10.12 Q3 22m17s BEHIND North Melbourne VFL North Melbourne VFL 1.5 v CSY 10.12 Q3 23m51s GOAL North Melbourne VFL North Melbourne VFL 2.5 v CSY 10.12 Q3 27m33s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 11.12 Q3 30m6s RUSHED BEHIND CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 11.13 Q4 1m50s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 12.13 Q4 3m31s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 13.13 Q4 5m42s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 14.13 Q4 7m53s BEHIND CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 14.14 Q4 9m47s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 15.14 Q4 11m32s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.5 v CSY 16.14 Q4 13m12s BEHIND North Melbourne VFL North Melbourne VFL 2.6 v CSY 16.14 Q4 14m34s BEHIND CSY North Melbourne VFL 2.6 v CSY 16.15 Q4 20m9s GOAL CSY North Melbourne VFL 2.6 v CSY 17.15 Q4 24m1s GOAL North Melbourne VFL North Melbourne VFL 3.6 v CSY 17.15 Q4 26m29s BEHIND CSY North Melbourne VFL 3.6 v CSY 17.16 Q4 29m1s BEHIND CSY North Melbourne VFL 3.6 v CSY 17.17 Q4 31m2s GOAL CSY North Melbourne VFL 3.6 v CSY 18.17 Q4 33m2s GOAL CSY North Melbourne VFL 3.6 v CSY 19.17