Round 17
Frankston Park
15/07/2022 19:35

-40 -20 0 20 40 Q1 3m31s GOAL FRN FRN 1.0 v NBUL 0.0 Q1 5m3s BEHIND NBUL FRN 1.0 v NBUL 0.1 Q1 6m51s GOAL FRN FRN 2.0 v NBUL 0.1 Q1 15m19s BEHIND FRN FRN 2.1 v NBUL 0.1 Q1 18m25s GOAL FRN FRN 3.1 v NBUL 0.1 Q1 20m46s GOAL NBUL FRN 3.1 v NBUL 1.1 Q1 22m47s BEHIND NBUL FRN 3.1 v NBUL 1.2 Q1 24m35s RUSHED BEHIND FRN FRN 3.2 v NBUL 1.2 Q1 26m24s BEHIND NBUL FRN 3.2 v NBUL 1.3 Q1 27m25s GOAL FRN FRN 4.2 v NBUL 1.3 Q2 3m43s GOAL FRN FRN 5.2 v NBUL 1.3 Q2 8m21s GOAL NBUL FRN 5.2 v NBUL 2.3 Q2 10m35s GOAL FRN FRN 6.2 v NBUL 2.3 Q2 12m30s RUSHED BEHIND FRN FRN 6.3 v NBUL 2.3 Q2 16m6s BEHIND NBUL FRN 6.3 v NBUL 2.4 Q2 20m30s GOAL FRN FRN 7.3 v NBUL 2.4 Q2 27m22s GOAL NBUL FRN 7.3 v NBUL 3.4 Q3 0m56s RUSHED BEHIND NBUL FRN 7.3 v NBUL 3.5 Q3 2m13s BEHIND FRN FRN 7.4 v NBUL 3.5 Q3 5m23s RUSHED BEHIND NBUL FRN 7.4 v NBUL 3.6 Q3 12m6s BEHIND FRN FRN 7.5 v NBUL 3.6 Q3 16m30s BEHIND FRN FRN 7.6 v NBUL 3.6 Q3 17m35s RUSHED BEHIND FRN FRN 7.7 v NBUL 3.6 Q3 18m20s BEHIND FRN FRN 7.8 v NBUL 3.6 Q3 20m40s BEHIND FRN FRN 7.9 v NBUL 3.6 Q4 1m2s BEHIND FRN FRN 7.10 v NBUL 3.6 Q4 2m19s GOAL FRN FRN 8.10 v NBUL 3.6 Q4 3m51s GOAL FRN FRN 9.10 v NBUL 3.6 Q4 7m25s GOAL FRN FRN 10.10 v NBUL 3.6 Q4 8m58s GOAL FRN FRN 11.10 v NBUL 3.6 Q4 12m41s BEHIND NBUL FRN 11.10 v NBUL 3.7 Q4 13m36s GOAL NBUL FRN 11.10 v NBUL 4.7 Q4 17m1s GOAL NBUL FRN 11.10 v NBUL 5.7 Q4 19m7s BEHIND FRN FRN 11.11 v NBUL 5.7 Q4 21m5s BEHIND FRN FRN 11.12 v NBUL 5.7 Q4 22m13s GOAL FRN FRN 12.12 v NBUL 5.7 Q4 26m3s GOAL FRN FRN 13.12 v NBUL 5.7 Q4 27m17s RUSHED BEHIND FRN FRN 13.13 v NBUL 5.7 Q4 29m37s BEHIND NBUL FRN 13.13 v NBUL 5.8 Q4 30m17s RUSHED BEHIND NBUL FRN 13.13 v NBUL 5.9