Bigoa Nyuon

Fantasy points 0 20 40 60 80 2021 2022 Round 3 2021: 46 Round 5 2021: 72 Round 6 2021: 71 Round 10 2021: 17 Round 12 2021: 57 Round 13 2021: 35 Round 1 2022: 41 Round 2 2022: 57 Round 3 2022: 56 Round 4 2022: 56 Round 5 2022: 65 Round 7 2022: 77 Round 9 2022: 43 Round 10 2022: 48 Round 12 2022: 57 Round 13 2022: 63 Round 14 2022: 41 Round 15 2022: 56 Round 17 2022: 73 Round 18 2022: 61 Round 19 2022: 63 Round 20 2022: 85 Round 22 2022: 43