Bigoa Nyuon

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 3 2021: 46 Round 5 2021: 72 Round 6 2021: 71 Round 10 2021: 17 Round 12 2021: 57 Round 13 2021: 35 Round 1 2022: 41 Round 2 2022: 57 Round 3 2022: 56 Round 4 2022: 56 Round 5 2022: 65 Round 7 2022: 77 Round 9 2022: 43 Round 10 2022: 48 Round 12 2022: 57 Round 13 2022: 63 Round 14 2022: 41 Round 15 2022: 56 Round 17 2022: 73 Round 18 2022: 61 Round 19 2022: 63 Round 20 2022: 85 Round 22 2022: 43 Round 1 2023: 100 Round 2 2023: 87 Round 3 2023: 7 Round 6 2023: 61 Round 8 2023: 81 Round 9 2023: 48 Round 11 2023: 89 Round 12 2023: 57 Round 13 2023: 41 Round 15 2023: 47 Round 16 2023: 56 Round 17 2023: 94 Round 18 2023: 63 Round 20 2023: 36 Round 21 2023: 65 Round 22 2023: 53 Wildcard 2023: 30