Damian Mascitti

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 84 Round 2 2021: 74 Round 4 2021: 103 Round 5 2021: 95 Round 6 2021: 103 Round 10 2021: 86 Round 11 2021: 81 Round 12 2021: 92 Round 16 2021: 99 Round 1 2022: 77 Round 3 2022: 84 Round 5 2022: 99 Round 6 2022: 88 Round 7 2022: 89 Round 8 2022: 109 Round 10 2022: 96 Round 11 2022: 82 Round 12 2022: 57 Round 14 2022: 96 Round 16 2022: 86 Round 17 2022: 85 Round 20 2022: 73 Round 21 2022: 101 Round 22 2022: 93 Round 23 2022: 102 Round 3 2023: 80 Round 4 2023: 116 Round 5 2023: 85 Round 6 2023: 83 Round 9 2023: 79 Round 10 2023: 51