Damian Mascitti

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 2021 2022 Round 1 2021: 84 Round 2 2021: 74 Round 4 2021: 103 Round 5 2021: 95 Round 6 2021: 103 Round 10 2021: 86 Round 11 2021: 81 Round 12 2021: 92 Round 16 2021: 99 Round 1 2022: 77 Round 3 2022: 84 Round 5 2022: 99 Round 6 2022: 88 Round 7 2022: 89 Round 8 2022: 109 Round 10 2022: 96 Round 11 2022: 82 Round 12 2022: 57