Eli Templeton

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 76 Round 2 2021: 132 Round 3 2021: 154 Round 5 2021: 129 Round 6 2021: 157 Round 10 2021: 186 Round 11 2021: 121 Round 13 2021: 56 Round 16 2021: 131 Round 1 2022: 70 Round 2 2022: 116 Round 3 2022: 132 Round 4 2022: 124 Round 5 2022: 99 Round 7 2022: 86 Round 8 2022: 148 Round 9 2022: 115 Round 11 2022: 79 Round 12 2022: 146 Round 14 2022: 79 Round 15 2022: 90 Round 16 2022: 88 Round 17 2022: 116 Round 18 2022: 115 Round 19 2022: 97