Jeremy O'Sullivan

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 Round 1 2021: 43 Round 2 2021: 72 Round 3 2021: 49 Round 6 2021: 61 Round 11 2021: 25 Round 13 2021: 56 Round 16 2021: 18 Round 12 2022: 32 Round 14 2022: 38 Round 15 2022: 26 Round 17 2022: 52 Round 18 2022: 72 Round 19 2022: 15 Round 21 2022: 52 Round 22 2022: 39