Jeremy O'Sullivan

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 Round 1 2021: 43 Round 2 2021: 72 Round 3 2021: 49 Round 6 2021: 61 Round 11 2021: 25 Round 13 2021: 56 Round 16 2021: 18 Round 12 2022: 32 Round 14 2022: 38