Thomas O'Sullivan

Fantasy points 2021 2022 Round 1 2021: 84 Round 2 2021: 100 Round 3 2021: 65 Round 5 2021: 73 Round 6 2021: 106 Round 10 2021: 69 Round 11 2021: 90 Round 13 2021: 75 Round 16 2021: 62 Round 1 2022: 80 Round 2 2022: 82 Round 3 2022: 27 Round 7 2022: 98 Round 8 2022: 124 Round 9 2022: 100 Round 11 2022: 50 Round 12 2022: 95 Round 14 2022: 90 Round 15 2022: 58 Round 16 2022: 93 Round 17 2022: 90 Round 18 2022: 104 Round 19 2022: 71 Round 21 2022: 93 Round 22 2022: 61