Mitchell Podhajski

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 89 Round 3 2021: 106 Round 4 2021: 89 Round 5 2021: 72 Round 6 2021: 69 Round 10 2021: 47 Round 11 2021: 82 Round 12 2021: 65 Round 13 2021: 61 Round 16 2021: 62 Round 2 2022: 81 Round 3 2022: 35 Round 4 2022: 111 Round 5 2022: 82 Round 6 2022: 90 Round 7 2022: 80 Round 9 2022: 68 Round 10 2022: 64 Round 11 2022: 54 Round 13 2022: 83 Round 14 2022: 73 Round 15 2022: 110 Round 16 2022: 25 Round 17 2022: 37 Round 19 2022: 127 Round 20 2022: 101 Round 21 2022: 46 Round 22 2022: 60 Round 1 2023: 92 Round 2 2023: 115 Round 3 2023: 86 Round 4 2023: 63 Round 5 2023: 89 Round 6 2023: 80 Round 8 2023: 107 Round 9 2023: 99 Round 10 2023: 111 Round 11 2023: 105 Round 13 2023: 92 Round 14 2023: 53 Round 15 2023: 78 Round 16 2023: 96 Round 18 2023: 53 Round 19 2023: 70 Round 21 2023: 91 Round 22 2023: 68