Anthony Seaton

Fantasy points 0 20 40 60 2021 2022 Round 1 2021: 35 Round 2 2021: 31 Round 5 2021: 42 Round 6 2021: 38 Round 11 2021: 22 Round 12 2021: 66 Round 13 2021: 69 Round 1 2022: 64 Round 2 2022: 31 Round 3 2022: 36 Round 4 2022: 67 Round 5 2022: 32 Round 6 2022: 49 Round 7 2022: 51 Round 9 2022: 27 Round 10 2022: 44 Round 12 2022: 67 Round 13 2022: 51 Round 14 2022: 70