Anthony Seaton

Fantasy points 2021 2022 2023 Round 1 2021: 35 Round 2 2021: 31 Round 5 2021: 42 Round 6 2021: 38 Round 11 2021: 22 Round 12 2021: 66 Round 13 2021: 69 Round 1 2022: 64 Round 2 2022: 31 Round 3 2022: 36 Round 4 2022: 67 Round 5 2022: 32 Round 6 2022: 49 Round 7 2022: 51 Round 9 2022: 27 Round 10 2022: 44 Round 12 2022: 67 Round 13 2022: 51 Round 14 2022: 70 Round 16 2022: 45 Round 17 2022: 54 Round 18 2022: 61 Round 20 2022: 19 Round 21 2022: 37 Round 22 2022: 15 Round 1 2023: 30 Round 2 2023: 74 Round 3 2023: 49 Round 4 2023: 31 Round 5 2023: 73 Round 7 2023: 37 Round 8 2023: 43 Round 9 2023: 96 Round 10 2023: 65 Round 12 2023: 61 Round 13 2023: 58 Round 14 2023: 42 Round 15 2023: 24 Round 16 2023: 43 Round 18 2023: 90 Round 19 2023: 40 Round 20 2023: 71 Round 22 2023: 51