Anthony Seaton

Fantasy points 0 20 40 60 2021 Round 1 2021: 35 Round 2 2021: 31 Round 5 2021: 42 Round 6 2021: 38 Round 11 2021: 22 Round 12 2021: 66 Round 13 2021: 69