Frankston Dolphins
18.10 118

Round 15
Frankston Park
02/07/2022 19:05
13

Geelong VFL
8.14 62

-60 -40 -20 0 20 40 60 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 2m13s BEHIND 1 h 1} - 4 - 200 - 50]]> Q1 2m13s BEHIND FRN FRN 0.1 v GEEL 0.0 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 1 3m30s GOAL 6 a -5} - 4 - 200 - 50]]> Q1 3m30s GOAL GEEL FRN 0.1 v GEEL 1.0 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 8m41s GOAL 6 h 1} - 4 - 200 - 50]]> Q1 8m41s GOAL FRN FRN 1.1 v GEEL 1.0 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 11m44s GOAL 6 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q1 11m44s GOAL FRN FRN 2.1 v GEEL 1.0 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 1 13m12s BEHIND 1 a 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 13m12s BEHIND GEEL FRN 2.1 v GEEL 1.1 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 15m20s GOAL 6 h 12} - 4 - 200 - 50]]> Q1 15m20s GOAL FRN FRN 3.1 v GEEL 1.1 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 17m12s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q1 17m12s GOAL FRN FRN 4.1 v GEEL 1.1 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 20m28s BEHIND 1 h 19} - 4 - 200 - 50]]> Q1 20m28s BEHIND FRN FRN 4.2 v GEEL 1.1 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 1 22m27s GOAL 6 h 25} - 4 - 200 - 50]]> Q1 22m27s GOAL FRN FRN 5.2 v GEEL 1.1 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 1 23m31s GOAL 6 a 19} - 4 - 200 - 50]]> Q1 23m31s GOAL GEEL FRN 5.2 v GEEL 2.1 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 1 27m44s BEHIND 1 a 18} - 4 - 200 - 50]]> Q1 27m44s BEHIND GEEL FRN 5.2 v GEEL 2.2 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 2 2m50s GOAL 6 a 12} - 4 - 200 - 50]]> Q2 2m50s GOAL GEEL FRN 5.2 v GEEL 3.2 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 2 7m52s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q2 7m52s GOAL FRN FRN 6.2 v GEEL 3.2 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 2 10m16s GOAL 6 h 24} - 4 - 200 - 50]]> Q2 10m16s GOAL FRN FRN 7.2 v GEEL 3.2 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 2 14m35s BEHIND 1 h 25} - 4 - 200 - 50]]> Q2 14m35s BEHIND FRN FRN 7.3 v GEEL 3.2 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 2 16m36s RUSHED BEHIND 1 a 24} - 4 - 200 - 50]]> Q2 16m36s RUSHED BEHIND GEEL FRN 7.3 v GEEL 3.3 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 2 20m44s GOAL 6 h 30} - 4 - 200 - 50]]> Q2 20m44s GOAL FRN FRN 8.3 v GEEL 3.3 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 2 25m28s GOAL 6 h 36} - 4 - 200 - 50]]> Q2 25m28s GOAL FRN FRN 9.3 v GEEL 3.3 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 2 27m22s BEHIND 1 a 35} - 4 - 200 - 50]]> Q2 27m22s BEHIND GEEL FRN 9.3 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 2 30m2s GOAL 6 h 41} - 4 - 200 - 50]]> Q2 30m2s GOAL FRN FRN 10.3 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 4m29s BEHIND 1 h 42} - 4 - 200 - 50]]> Q3 4m29s BEHIND FRN FRN 10.4 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 8m15s GOAL 6 h 48} - 4 - 200 - 50]]> Q3 8m15s GOAL FRN FRN 11.4 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 10m1s BEHIND 1 h 49} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m1s BEHIND FRN FRN 11.5 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 11m31s BEHIND 1 h 50} - 4 - 200 - 50]]> Q3 11m31s BEHIND FRN FRN 11.6 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 15m42s GOAL 6 h 56} - 4 - 200 - 50]]> Q3 15m42s GOAL FRN FRN 12.6 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 19m6s BEHIND 1 h 57} - 4 - 200 - 50]]> Q3 19m6s BEHIND FRN FRN 12.7 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 20m58s BEHIND 1 h 58} - 4 - 200 - 50]]> Q3 20m58s BEHIND FRN FRN 12.8 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 24m32s GOAL 6 h 64} - 4 - 200 - 50]]> Q3 24m32s GOAL FRN FRN 13.8 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 27m1s GOAL 6 h 70} - 4 - 200 - 50]]> Q3 27m1s GOAL FRN FRN 14.8 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 29m5s GOAL 6 h 76} - 4 - 200 - 50]]> Q3 29m5s GOAL FRN FRN 15.8 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 31m8s GOAL 6 h 82} - 4 - 200 - 50]]> Q3 31m8s GOAL FRN FRN 16.8 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 32m18s RUSHED BEHIND 1 h 83} - 4 - 200 - 50]]> Q3 32m18s RUSHED BEHIND FRN FRN 16.9 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 3 33m4s GOAL 6 h 89} - 4 - 200 - 50]]> Q3 33m4s GOAL FRN FRN 17.9 v GEEL 3.4 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 0m35s GOAL 6 a 83} - 4 - 200 - 50]]> Q4 0m35s GOAL GEEL FRN 17.9 v GEEL 4.4 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 4m21s BEHIND 1 a 82} - 4 - 200 - 50]]> Q4 4m21s BEHIND GEEL FRN 17.9 v GEEL 4.5 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 5m9s GOAL 6 a 76} - 4 - 200 - 50]]> Q4 5m9s GOAL GEEL FRN 17.9 v GEEL 5.5 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 7m10s BEHIND 1 a 75} - 4 - 200 - 50]]> Q4 7m10s BEHIND GEEL FRN 17.9 v GEEL 5.6 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 4 9m4s BEHIND 1 h 76} - 4 - 200 - 50]]> Q4 9m4s BEHIND FRN FRN 17.10 v GEEL 5.6 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 12m55s BEHIND 1 a 75} - 4 - 200 - 50]]> Q4 12m55s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.7 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 13m20s BEHIND 1 a 74} - 4 - 200 - 50]]> Q4 13m20s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.8 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 17m18s BEHIND 1 a 73} - 4 - 200 - 50]]> Q4 17m18s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.9 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 18m3s BEHIND 1 a 72} - 4 - 200 - 50]]> Q4 18m3s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.10 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 19m14s RUSHED BEHIND 1 a 71} - 4 - 200 - 50]]> Q4 19m14s RUSHED BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.11 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 20m33s BEHIND 1 a 70} - 4 - 200 - 50]]> Q4 20m33s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.12 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 21m46s BEHIND 1 a 69} - 4 - 200 - 50]]> Q4 21m46s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.13 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 22m25s GOAL 6 a 63} - 4 - 200 - 50]]> Q4 22m25s GOAL GEEL FRN 17.10 v GEEL 6.13 <![CDATA[ {265 frn <nil> <nil> <nil> 4 23m51s GOAL 6 h 69} - 4 - 200 - 50]]> Q4 23m51s GOAL FRN FRN 18.10 v GEEL 6.13 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 25m41s GOAL 6 a 63} - 4 - 200 - 50]]> Q4 25m41s GOAL GEEL FRN 18.10 v GEEL 7.13 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 28m24s RUSHED BEHIND 1 a 62} - 4 - 200 - 50]]> Q4 28m24s RUSHED BEHIND GEEL FRN 18.10 v GEEL 7.14 <![CDATA[ {265 gee <nil> <nil> <nil> 4 32m39s GOAL 6 a 56} - 4 - 200 - 50]]> Q4 32m39s GOAL GEEL FRN 18.10 v GEEL 8.14
Lineups