Frankston Dolphins
18.10 118

Round 15
Frankston Park
02/07/2022 19:05

Geelong VFL
8.14 62

-60 -40 -20 0 20 40 60 Q1 2m13s BEHIND FRN FRN 0.1 v GEEL 0.0 Q1 3m30s GOAL GEEL FRN 0.1 v GEEL 1.0 Q1 8m41s GOAL FRN FRN 1.1 v GEEL 1.0 Q1 11m44s GOAL FRN FRN 2.1 v GEEL 1.0 Q1 13m12s BEHIND GEEL FRN 2.1 v GEEL 1.1 Q1 15m20s GOAL FRN FRN 3.1 v GEEL 1.1 Q1 17m12s GOAL FRN FRN 4.1 v GEEL 1.1 Q1 20m28s BEHIND FRN FRN 4.2 v GEEL 1.1 Q1 22m27s GOAL FRN FRN 5.2 v GEEL 1.1 Q1 23m31s GOAL GEEL FRN 5.2 v GEEL 2.1 Q1 27m44s BEHIND GEEL FRN 5.2 v GEEL 2.2 Q2 2m50s GOAL GEEL FRN 5.2 v GEEL 3.2 Q2 7m52s GOAL FRN FRN 6.2 v GEEL 3.2 Q2 10m16s GOAL FRN FRN 7.2 v GEEL 3.2 Q2 14m35s BEHIND FRN FRN 7.3 v GEEL 3.2 Q2 16m36s RUSHED BEHIND GEEL FRN 7.3 v GEEL 3.3 Q2 20m44s GOAL FRN FRN 8.3 v GEEL 3.3 Q2 25m28s GOAL FRN FRN 9.3 v GEEL 3.3 Q2 27m22s BEHIND GEEL FRN 9.3 v GEEL 3.4 Q2 30m2s GOAL FRN FRN 10.3 v GEEL 3.4 Q3 4m29s BEHIND FRN FRN 10.4 v GEEL 3.4 Q3 8m15s GOAL FRN FRN 11.4 v GEEL 3.4 Q3 10m1s BEHIND FRN FRN 11.5 v GEEL 3.4 Q3 11m31s BEHIND FRN FRN 11.6 v GEEL 3.4 Q3 15m42s GOAL FRN FRN 12.6 v GEEL 3.4 Q3 19m6s BEHIND FRN FRN 12.7 v GEEL 3.4 Q3 20m58s BEHIND FRN FRN 12.8 v GEEL 3.4 Q3 24m32s GOAL FRN FRN 13.8 v GEEL 3.4 Q3 27m1s GOAL FRN FRN 14.8 v GEEL 3.4 Q3 29m5s GOAL FRN FRN 15.8 v GEEL 3.4 Q3 31m8s GOAL FRN FRN 16.8 v GEEL 3.4 Q3 32m18s RUSHED BEHIND FRN FRN 16.9 v GEEL 3.4 Q3 33m4s GOAL FRN FRN 17.9 v GEEL 3.4 Q4 0m35s GOAL GEEL FRN 17.9 v GEEL 4.4 Q4 4m21s BEHIND GEEL FRN 17.9 v GEEL 4.5 Q4 5m9s GOAL GEEL FRN 17.9 v GEEL 5.5 Q4 7m10s BEHIND GEEL FRN 17.9 v GEEL 5.6 Q4 9m4s BEHIND FRN FRN 17.10 v GEEL 5.6 Q4 12m55s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.7 Q4 13m20s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.8 Q4 17m18s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.9 Q4 18m3s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.10 Q4 19m14s RUSHED BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.11 Q4 20m33s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.12 Q4 21m46s BEHIND GEEL FRN 17.10 v GEEL 5.13 Q4 22m25s GOAL GEEL FRN 17.10 v GEEL 6.13 Q4 23m51s GOAL FRN FRN 18.10 v GEEL 6.13 Q4 25m41s GOAL GEEL FRN 18.10 v GEEL 7.13 Q4 28m24s RUSHED BEHIND GEEL FRN 18.10 v GEEL 7.14 Q4 32m39s GOAL GEEL FRN 18.10 v GEEL 8.14