Aspley
12.10 82

Round 6
Graham Rd
22/05/2021 13:30

-20 -10 0 10 20 Q1 1m26s BEHIND SAN ASP 0.0 v SAN 0.1 Q1 3m59s GOAL SAN ASP 0.0 v SAN 1.1 Q1 7m35s RUSHED BEHIND ASP ASP 0.1 v SAN 1.1 Q1 8m24s GOAL ASP ASP 1.1 v SAN 1.1 Q1 9m34s BEHIND ASP ASP 1.2 v SAN 1.1 Q1 13m30s GOAL ASP ASP 2.2 v SAN 1.1 Q1 18m39s GOAL SAN ASP 2.2 v SAN 2.1 Q1 23m23s GOAL SAN ASP 2.2 v SAN 3.1 Q2 1m57s BEHIND ASP ASP 2.3 v SAN 3.1 Q2 3m32s BEHIND SAN ASP 2.3 v SAN 3.2 Q2 9m1s BEHIND SAN ASP 2.3 v SAN 3.3 Q2 12m35s GOAL SAN ASP 2.3 v SAN 4.3 Q2 18m15s GOAL ASP ASP 3.3 v SAN 4.3 Q2 20m44s GOAL SAN ASP 3.3 v SAN 5.3 Q2 22m22s GOAL ASP ASP 4.3 v SAN 5.3 Q2 23m31s BEHIND ASP ASP 4.4 v SAN 5.3 Q2 29m24s BEHIND ASP ASP 4.5 v SAN 5.3 Q3 2m2s RUSHED BEHIND SAN ASP 4.5 v SAN 5.4 Q3 3m47s GOAL SAN ASP 4.5 v SAN 6.4 Q3 4m58s BEHIND ASP ASP 4.6 v SAN 6.4 Q3 6m18s GOAL ASP ASP 5.6 v SAN 6.4 Q3 8m45s GOAL ASP ASP 6.6 v SAN 6.4 Q3 10m33s GOAL ASP ASP 7.6 v SAN 6.4 Q3 13m50s GOAL SAN ASP 7.6 v SAN 7.4 Q3 17m7s GOAL ASP ASP 8.6 v SAN 7.4 Q3 20m36s GOAL SAN ASP 8.6 v SAN 8.4 Q3 26m57s BEHIND ASP ASP 8.7 v SAN 8.4 Q3 35m46s BEHIND ASP ASP 8.8 v SAN 8.4 Q4 0m48s BEHIND SAN ASP 8.8 v SAN 8.5 Q4 2m26s GOAL SAN ASP 8.8 v SAN 9.5 Q4 6m12s BEHIND SAN ASP 8.8 v SAN 9.6 Q4 7m39s GOAL ASP ASP 9.8 v SAN 9.6 Q4 12m35s GOAL SAN ASP 9.8 v SAN 10.6 Q4 13m51s BEHIND ASP ASP 9.9 v SAN 10.6 Q4 15m7s RUSHED BEHIND SAN ASP 9.9 v SAN 10.7 Q4 15m56s BEHIND ASP ASP 9.10 v SAN 10.7 Q4 17m14s GOAL ASP ASP 10.10 v SAN 10.7 Q4 19m7s GOAL ASP ASP 11.10 v SAN 10.7 Q4 21m2s GOAL SAN ASP 11.10 v SAN 11.7 Q4 22m46s GOAL SAN ASP 11.10 v SAN 12.7 Q4 25m48s RUSHED BEHIND SAN ASP 11.10 v SAN 12.8 Q4 27m21s GOAL ASP ASP 12.10 v SAN 12.8 Q4 29m29s GOAL SAN ASP 12.10 v SAN 13.8 Q4 31m0s BEHIND SAN ASP 12.10 v SAN 13.9 Q4 31m54s GOAL SAN ASP 12.10 v SAN 14.9